Om olyckan är framme.

Uthyrarens allriskförsäkring skyddar uthyrd hyresmateriel mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaveri, (som plötslig och oförutsedd händelse räknas inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande).

I det fall skadan eller förlust omfattas av uthyrarens försäkring ansvarar hyrestagaren för uthyrarens självrisk. Den uppgår till högst 5 000 kr

Den täcker inte om hyresmaterielen utsatts för onormal förslitning eller om hyrestagaren hanterar hyresmaterielen vårdslöst så att skada uppstår. Då kommer hyrestagaren att debiteras ett belopp som motsvarar uthyrarens omkostnader för att återställa hyresmaterielen.

Som hyrestagare är man skyldig att vidta rimliga säkerhetsåtgärder, dvs att låsa in hyresmateriel med giltiga lås och tillse att obehöriga ej har tillgång till utrymmet. Vid förvaring i fordon tillse att fordonet är larmat, samt att inte använda hyresmateriel på felaktigt sätt.

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras.

För att anmäla skada eller förlust:

  1. Kontakta oss omgående för en skade-/förlustanmälan. Den finns även på vår hemsida www.tholmarks.se
  2. På skadeanmälan ska anges namn, adress, telefon, kontaktperson,  arbetsplatsens adress och ordernummer. En beskrivning av vad som hänt, skadans art, omfattning samt skadedatum.
  3. Fyll i och skicka en skadeanmälan till oss inom 8 dagar.
  4. Vid stöld eller skadegörelse bifoga även en polisrapport.
Ladda ned
Ladda ner

Allmänna Hyresvillkor.

Dessa allmänna villkor ska tillämpas för uthyrning av maskiner, utrustningar och lyftanordningar utan förare samt vid försäljning av vara. För hyra av bodar, se även tillägg. Villkoren gäller om annat inte skriftligen avtalats.

All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och ska på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till samma hyresförråd. Där uthyraren medverkar till att få fram hyresmateriel från annan ort, ska hyrestagaren bekosta alla kostnader i samband med uthyrningen.

Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.
Eventuell anmärkning mot utlämnad materiel ska skriftligen anmälas till uthyraren senast fem dagar efter mottagandet.

Hyrestiden räknas från och med den dagen då hyresmaterielen levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas, om ej annat anges. Vid retur av hyresmaterielen ska hyres-tagaren alltid ta emot retursedel, för att undvika diskussion om tidpunkt för hyrans avslut.

Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Reservation för prisändringar. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid
enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg. Vid tvåskifts-drift tillkommer 80% och vid treskiftsdrift ytterligare 60% av hyreskostnaden.

För utrustning som enligt arbetsmiljölagen ska saneras, debiteras särskild saneringskostnad.
Frakt och transport till och från förråd betalas av hyrestagaren.

Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra ut materielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan.

Vid köp förblir varan säljarens egendom till full ersättning erlagts.

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Uthyraren ska ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresmateriel får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med föreskrifter för drift. Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får ej göras. Säkerhetsanordningar får ej kopplas ur. I de fall ingrepp ändå har gjorts debiteras hyrestagaren en särskild avgift, samt även för uppkomna följdkostnader.

Hyresmateriel ska vårdas väl av hyrestagaren, som därvid ska följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel, smörjmedel, tillsyn och vård. Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård ska kompetent personal anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjes och bekostas av hyrestagaren. Vid återlämnandet ska hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning, i gott skick. Har hyresmaterielen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför. Hyresmateriel ska alltid förvaras i utrymme låst med giltigt lås och dit obehöriga ej äga inträde. Vid förvaring i fordon ska fordonet vara försett med larm.

Hyrestagaren ansvarar oavsett vållande under hyrestiden för förlust av hyresmateriel liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Skada ska anmälas till uthyraren som beslutar om hur hyresmateriel ska repareras. Hyresmateriel som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av hyrestagaren med belopp som motsvarar återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.

Hyrestagaren får inte –med nedan angivet undantag– utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera hyresmaterielen. Utbyte av förbrukningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen bekostas och utförs av hyres-tagaren. Övriga reparationer till följd av normalförslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte skyldig ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden.

Hyrestagaren ansvarar för person- och sakskador samt förmögenhetsskada i följd därav, som åsamkas hyrestagaren, dennes anställda eller tredje man i samband med hyrestagarens användande och placering av hyresmaterielen. Uthyraren ansvarar inte för direkta eller indirekta skador (t ex driftsstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel i hyresmateriel eller leveransförsening.

Uthyraren håller hyresmaterielet försäkrat under hyrestiden med allriskförsäkring hos Länsförsäkringar Östgöta. Uthyraren håller hyresmaterielen trafikförsäkrat, där så erfordras. Uthyrare och hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.
Om inte annat avtalats så tillkommer en kostnad. f.n. 6 % av fakturerad hyra, för att täcka upp för uthyrarens försäkringspremie och administration av eventuell skada/förlust.

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga den uthyrda materielen på hyrestagarens bekostnad.

Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över, och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt. Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag samt lagstadgad påminnelseavgift. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 30 dagar netto. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera fakturerings-avgift. Om uthyraren så påfordrar ska hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp. Ev. invändningar mot faktura och dess innehåll ska göras inom 14 dagar från fakturans mottagande, invändning som inkommer därefter godtas ej.