Vi värnar om våra kunders personliga integritet.

Tholmarks Uthyrning AB strävar efter långsiktiga relationer med utvalda underleverantörer. Inköpspolicyn innebär att vi för anskaffning av varor och tjänster endast använder oss av underleverantörer som kan tillgodose våra behov och förväntningar. Därvid skall underleverantörens kompetens och vilja att samarbeta beaktas. Förbindelser med våra underleverantörer ska kännetecknas av full uppriktighet samt ömsesidig förståelse och respekt. Kvalitet är den väsentligaste faktorn vid inköp. För att utbytet skall vara givande, för båda parterna, krävs det att båda sidorna ställer krav på varandra. Våra oeftergivliga krav är att efterleva de regler och normer som finns lagstadgade.

Vi eftersträvar hög kvalitét på våra produkter och tjänster, där krav till  under-/ leverantörer är: 

  • Att samtliga leveranser skall vara s.k.  noll-felsleveranser.
  • Att vår mottagningskontroll skall på sikt minimeras.
  • Att våra leveranser sker i rätt tid med rätt kvantitet på rätt plats.
  • Att produktkritik skall ges för att uppnå bästa och med mest fördelaktig ekonomiska lösning.
  • Att varor och emballage är entydigt märkta efter våra kravspecifikationer.
  • Att eventuell full kostnadsersättning i samband med reklamation kan komma att utkrävas.

Kommunikationskrav:

Det skall vara lätt att komma i kontakt med rätt person hos underleverantören. Störningar i produktion som kan komma att påverka Tholmarks Uthyrning AB:s  produkt-/tjänstekvalitet skall rapporteras. Godset skall vara märkt på överenskommet sätt.

Kundens krav:

Rutiner finns för genomgång av kundens krav och specifikationer före processtart.
Kunden meddelas om uppställda krav är orimliga, eller inte kan uppfyllas. Reklamationer skall hanteras omgående, efter överenskommelse &- eller efter tidplan, per respektive depå samt centralt om så behövs.

Leveranseffektivitet:

Underleverantören skall leverera godset/tjänster enligt våra leveransplaner och beställningar. Det vill säga att godset skall vara vår mottagningskontroll tillhanda enligt angiven dag eller vecka. Avisering av leveransförseningar skall ske i god tid.

Kostnadseffektivitet:

Underleverantören skall hålla ett konkurrenskraftigt pris idag och i framtiden så att vi med hjälp av detta kan nå högsta kostnadseffektivitet. All betalning skall vara på 30 dagar netto efter att fakturan kommit Tholmarks Uthyrning AB tillhanda.

Ansvarsförsäkring:

Tholmarks Uthyrning AB innehar generellt en produktansvarsförsäkring
på 10.000.000;–SEK per skadetillfälle och 20.000.000;–SEK per försäkringsår.

Vår kvalitetsansvarig:

Anna Tholmark, VD

ETISKA RIKTLINJER.

Tholmarks Uthyrning AB (i detta dokument kallad TUAB) är ett uthyrningsföretag. TUABs arbetar i flera segment; byggmaskiner, liftar, ställningar, bodar och containrar. TUAB ombesörjer även transporter främst med egna fordon eller genom samarbete med andra transportörer. TUAB hyr även ut teleskoplastare och lastmaskiner med förare. TUAB arrangerar även företagsanpassade utbildningar inom arbetsmiljö, med fokus på personsäkerhet inom områdena bygg, industri och entreprenad. De sker endera i våra utbildningslokaler, hos kunden eller via Webben.

TUAB har depåer i Linköping, Norrköping, Finspång, Södertälje, Stockholm Nacka/Älta, Oskarshamn och Växjö. Varje depå leds av en depåchef, som är en del av ledningen på TUAB. Varje depå har sin unika marknad, som tillvaratar TUABs erbjudande på olika sätt.

Depåernas verksamhet är diversifierad. En del depåer arbetar med hela sortimentet, andra är mer nischade. Maskinparken ska hålla hög kvalitet genom att kundanpassade investeringar görs kontinuerligt. 

TUAB är ett familjeföretag och arbetar för att vi ska ta ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt, socialt och hållbart perspektiv. Våra etiska riktlinjer utgör ett ramverk som ska säkerställa att vi agerar i enlighet med relevant lagstiftning, interna riktlinjer och våra värderingar – att vi ska vara ett varumärke som är förknippat med hög kvalité, engagemang och stark personlig service. 

Våra etiska riktlinjer gäller för alla anställda, styrelseledamöter, inhyrd personal, konsulter och andra som agerar på uppdrag av oss. Det förväntas även att våra affärspartner/leverantörer agerar i enlighet med standarder som stämmer överens med våra egna etiska krav. Avtal med våra leverantörer bör vara skriftliga och ge en korrekt beskrivning av relationen mellan parterna.

Ansvar

Alla medarbetare ska känna till våra etiska riktlinjer och utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med dem. Varje depå ansvarar för att våra etiska riktlinjer följs. Depåchefer ansvarar för både den egna och medarbetarnas affärsmässiga uppträdande. 

Vi arbetar för att ha en lönsam och stabil verksamhet som kan verka på lång sikt. Detta skapar arbetstillfällen och gör det möjligt att betala skatter för att bidra ytterligare till att förbättra samhället.

Vår affärsidé att hyra ut maskiner och tjänster minskar behovet av att var och en behöver äga och underhålla egna maskiner.

TUABs ledning samt samtliga anställda ska verka för bättre miljösyn i verksamheten så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Utifrån branschens givna förutsättningar ska successiv utbildning ske på alla nivåer för att alla ska ha en positiv syn i kretsloppstänkande samt ta största möjliga hänsyn till miljön i sina val.

TUAB har upprättat en separat miljöplan som ska uppdateras så snart det uppstår nya behov och nya tekniker som antingen leder till miljömässiga förbättringar eller nya miljöhot som uppstår.

Socialt ansvarstagande

Hela verksamheten ska fungera på ett tillfredställande sätt där varje depå lever upp till de förväntningar som formulerats. Vår verksamhet och dess framgångar är helt beroende av att våra medarbetare trivs – de är vår mest värdefulla tillgång.

Med en väl fungerande depå så menar vi en depå där personalen trivs och känner trygghet, alla vet vad de ska göra, en engagerad och nyfiken personal och en låg personalomsättning.

Arbetsmiljö- och skyddsverksamhet baseras främst på regler och intentioner i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöavtalet samt olika föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Våra anställda ska i samverkan utforma arbetsmiljön. Anställda är skyldiga att följa regler och föreskrifter samt enligt ovan i övrigt samverka för att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Varje depåchef ansvarar dock för att arbetsuppgifter och arbetsplatser utformas och vidareutvecklas så att de anställda skyddas mot ohälsa och olycksrisker i arbetet. Ingen aktivitet är så viktig att den måste genomföras med fara för liv och hälsa.

Inställningen hos varje anställd ska vara att vi löser allt för kunden och visar respekt och hög serviceanda. Det vi inte har, försöker vi att lösa på ett smidigt sätt så kunder själva slipper extra arbete för detta. Uti de fall vi inte kan lösa problemet, ska vi lugnt och sakligt förklara det för kunden och varför det inte är möjligt. Viktigt är i samtliga fall att kunden alltid ska känna att vi försöker lösa problemet, och att ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid

Våra ledord är – SERVICE ENGAGEMANG KVALITÉT.
Vår styrka sitter i vår vilja.

Vår grundsyn är att alla former av missbruk är att anse som sjukdom. Av hänsyn till egen och andras säkerhet samt till den allmänna trivseln är det en självklarhet att man inte får vara berusad eller påverkad av vare sig alkohol, narkotiska preparat eller andra droger på arbetsplatsen. Vi ska alla verka för en drogfri arbetsplats.

Vi accepterar inga former av trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering på grund av kön, hudfärg, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, politisk övertygelse, nationellt eller etniskt ursprung eller andra förhållanden.

Alla anställda som misstänker att ett beslut eller en handling kan bryta mot lagstiftningen eller kan utgöra ett brott mot våra etiska regelverk har rätt och skyldighet att ta upp frågan. Det enskilda fallet och situationen avgör på vilket sätt man bäst ska gå tillväga. Om vi som anställda upptäcker missförhållanden informerar vi som huvudregel vår depåchef eller VD. Alla uppgifter ska behandlas konfidentiellt.

Brott mot våra etiska regelverk är att betrakta som brott mot anställningsavtalet och kan leda till disciplinära åtgärder. En överträdelse kan – i enlighet med relevant lagstiftning – leda till interna disciplinära åtgärder, uppsägning, avsked och/eller rättsliga åtgärder.

Anställda ska ta tillvara TUABs intressen och bidra till att företagets mål och strategier förverkligas. Varje individ ska använda sin kompetens och position för att säkerställa bra processer genom att bland annat ge uttryck för – och lyssna på – avvikande synpunkter innan beslut fattas. När beslut har fattats ska de följas lojalt. Vi ska inte utföra annat avlönat arbete eller bedriva privat verksamhet i en sådan omfattning att det kan gå ut över våra åtaganden gentemot TUAB som arbetsgivare.

Vi har alla ansvar för att ta tillvara och använda vår egendom på ett bra sätt. TUABs egendom får inte användas för personlig vinning. Vi är positiva till att våra anställda använder sociala medier för eget bruk. Publicerade uppgifter som är till skada för TUAB, kollegor eller affärspartners kan innebära brott mot lojalitetsplikten i anställningsförhållandet.

Vår datautrustning, datasystem, nätverk och mobiltelefon är hjälpmedel för att utföra de uppgifter individen har ansvar för och vi behandlar och använder informationen på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Vårt nätverk får inte användas för att skaffa sig eller försöka skaffa sig information som den anställde inte har rätt att ha tillgång till.

Alla har ett ansvar att säkerställa att känsliga uppgifter och konfidentiell information inte når obehöriga. Det kan handla om information om säkerhet, enskilda individer, kommersiella, tekniska eller avtalsmässiga förhållanden eller andra typer av information som skyddas av lagstiftningen. Tystnadsplikten gäller även efter att arbetsrelationen har avslutats.

Alla redovisningsuppgifter ska vara korrekta, dokumenterade och bokförda i enlighet med lagar och regler. Vi tar avstånd från alla former av korruption och olaglig verksamhet som förhindrar fri konkurrens och marknadsbalans. Vi ska varken ta emot eller ge bestickningar eller andra fördelar för affärsmässig eller personlig vinning.

Vi stödjer och respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter och säkerställer att vi inte medverkar till brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi accepterar inte inslag i leverantörers eller kunders verksamhet som innebär en överträdelse av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, t.ex. barnarbete och tvångsarbete.

Vi stödjer och erkänner internationellt erkända arbetstagarrättigheter, inklusive föreningsfrihet, och erkänner rätten till kollektivförhandlingar. Vår företagskultur bygger på öppenhet. Det ska finnas acceptans för att ta upp problem och missförhållanden.