ecopar – ett grönare drivmedel!

Vi använder miljöbränslet EcoPar® i våra liftar och maskiner. Allt för att vi ska uppfylla våra mål att minska den negativa inverkan på närmiljön, dvs den miljö många av oss bor och arbetar i, liksom på den globala miljön med minskad produktion av CO2 och därmed lägre påverkan på växthusgaserna.

EcoPar® är ett ultarent drivmedel för vanliga dieselmotorer. Jämfört med dieselolja går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med över 90 %. Halterna av kväveoxid i omgivningen gör ned med upp till 50 %.

EcoPar® är lämpligt där arbete eller vistelse i avgaser inte kan undvikas då användare som tidigare fått hälsobesvär av dieselavgaser upplever att dessa minskar kraftigt eller försvinner helt.

EcoPar® är inte klassat som farligt gods enligt de internationella ADR/RID-bestämmelserna, på grund av de låga riskerna för miljö och hälsa (utom i Sverige). Då EcoPar® inte är giftigt för några vattenlevande organismer, så är det särskilt lämpligt vid arbete i närheten av vattenskyddsområden, naturreservat, skyddsvärda biotoper, och andra känsliga naturmiljöer..

Se mer information på: http://www.ecopar.se