Genom att hyra maskiner och tjänster minskas behovet av att äga och underhålla egna maskiner. Våra maskiner och tjänster ska erbjudas med så låg miljöpåverkan som möjligt. 

Vår största miljöpåverkan sker vid hantering av oljor och kemikalier och utsläpp av våra förbränningsmotorer. Vi arbetar  kontinuerligt med att förbättra och förebygga föroreningar, sträva efter att hushålla med naturresurser, minimiera spridning av giftiga ämnen samt minimiera buller. Inköp av nya maskiner sker i samråd med våra leverantörer, för att utrustningen i vår maskinpark skall orsaka minsta möjliga skada på miljön i den verksamhet som Tholmarks Uthyrning AB bedriver.

Arbeta

Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning och stödja internationellt harmoniserande och effektiva miljökrav.

Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

Vi ska förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom utveckling av våra produkter, maskiner, tjänster samt tillverkningsprocesser.

Vi ska vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit samt involvera våra leverantörer och entreprenörer i vårt miljöarbete.

Genom utbildning, kontinuerlig dialog och information ska de anställda hållas medvetna samt engagerade i sitt miljöansvar, för att kunna påverka miljöarbetet i positiv riktning.

Förbättra

Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Ett led i vår förbättring är att använda miljöbränslet EcoPar®  i största möjliga mån i våra maskiner.

Anna Tholmark, VD