Villkor & försäkring

Allmänna Hyresvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

För uthyrning av maskiner och utrustningar för byggnadsarbeten, samt vid försäljning av vara.

 

§1 TILLÄMPLIGHET

Nedanstående villkor skall gälla om annat inte skriftligen avtalats mellan uthyrare/säljare och hyrestagare/köpare.

 

§2 LEVERANS

All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till samma hyresförråd. Där uthyraren medverkar till att få fram hyres-materiel från annan ort, skall hyrestagaren bekosta alla kostnader i samband med uthyrningen.

 

§3 REKLAMATION

Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot utlämnad materiel skall skriftligen anmälas till uthyraren senast fem dagar efter mottagandet.

 

§4 HYRESTID

Hyrestiden räknas från och med den dagen då hyresmaterielen levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas, om ej annat anges. Vid retur av hyresmaterielen skall hyrestagaren alltid ta emot retursedel, för att undvika diskussion om tidpunkt för hyrans avslut.

 

§5 HYRESBERÄKNING

Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Reservation för prisändringar. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg. Vid tvåskiftsdrift tillkommer 80%och vid treskiftsdrift ytterligare 60% av hyreskostnaden. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringskostnad.

 

§6 ÄGANDERÄTT TILL HYRESMATERIEL

Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren får inte utan ut-hyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra ut materielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan.

 

§7 ANVÄNDNING

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresmateriel får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med föreskrifter för drift. Säkerhets-anordningar får ej kopplas ur. I de fall urkoppling ändå har gjorts debiteras hyrestagaren en särskild avgift, samt även för uppkomna följdkostnader.

 

§8 TILLSYN OCH VÅRD

Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel, smörjmedel, tillsyn och vård. Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård skall kompetent personal anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjes och bekostas av hyrestagaren. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning, i gott skick. Har hyresmaterielen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför. Hyresmateriel skall alltid förvaras i utrymme låst med giltigt lås och dit obehöriga ej äga inträde, vid förvaring i fordon skall fordonet vara försett med larm

§9 SKADOR OCH FÖRLUST

Hyrestagaren ansvarar oavsett vållande under hyrestiden för förlust av hyresmateriel liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning.

 

§10 REPARATIONER

Hyrestagaren får inte –med nedan angivet undantag– utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera hyresmaterielen. Utbyte av förbruk-ningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen be-kostas och utförs av hyrestagaren. Övriga repa-rationer till följd av normalförslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte skyldig ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden.

 

§11 ANSVAR FÖR SKADOR

Hyrestagaren ansvarar för person- och sakskador samt förmögenhetsskada i följd därav, som åsamkas hyrestagaren, dennes anställda eller tredje man i samband med hyrestagarens användande och placering av hyresmaterielen.Uthyraren ansvarar inte för direkta eller indirekta skador (t ex driftsstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel i hyresmateriel eller leveransförsening.

 

§12 FÖRSÄKRING

För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyres-villkor åligger det hyrestagaren att hålla hyres-materielen försäkrad.

 

§13 ÅTERTAGANDE

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina för-pliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga den uthyrda materielen på hyrestagarens bekostnad.

 

§14 FORCEMAJEURE

Uthyrningen gäller med reservation för om-ständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över,och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

 

§15 ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR

Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt. Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 12% per år samt lagstadgad påminnelseavgift om 50 kr. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 10 dagar netto. Uthyraren för-behåller sig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift för nya konton. Frakt och transport till och från förråd betalas av hyres-tagaren. Hyrorna inkluderar inte kostnad för driv-och smörjmedel. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp. Ev. invändningar mot faktura och dess innehåll skall göras inom 8 dagar från fakturans mottagande, invändning som inkommer därefter godtas ej.

 

§16 ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Vid köp förblir varan säljarens egendom till full ersättning erlagts.

Hyrförsäkring

HYRFÖRSÄKRING Nu kan Du försäkra Dig mot inbrott och andra skador på de maskiner som Du hyr från oss. För privatpersoner är försäkringen obligatorisk.

 

Tholmarks Uthyrning AB förmedlar en hyrförsäkring som skyddar uthyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaveri, (som plötslig och oförutsedd händelse räknas inte förslitning, för-brukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande). Om hyres-materielen utsatts för onormal förslitning är hyrestagaren skyldig att ersätta uthyraren för värdeminskningen. Om hyrestagaren hanterar hyresmaterielen vårdslöst så att skada uppstår kommer hyrestagaren att debiteras ett belopp som motsvarar uthyrarens omkostnader för att återställa hyresmaterielen.

 

Som hyrestagare är man skyldig att vidta rimliga säkerhetsåtgärder, dvs att låsa in hyresmaskinen med giltiga lås och tillse att obehöriga ej har tillgång till utrymmet, vid förvaring i fordon tillse att fordonet är larmat, samt att inte använda hyresmaskinen på felaktigt sätt.

 

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits enligt gällande försäkringsvillkor.

Polisanmälan skall bifogas.

 

Premien är f n endast 6 % av fakturerad hyra.
Självrisken uppgår till högst 5000: –

För att åberopa hyrförsäkringen vid skada:

 

1. Kontakta oss omgående.

2. Uppge namn, adress, telefon, kontaktperson, arbetsplatsens adress och ordernummer.

3. Beskriv vad som hänt, skadans art, omfattning samt skadedatum.

4. Fyll i och skicka skadeanmälan till oss inom 8 dagar.

5. Vid stöld eller skadegörelse bifoga polisrapport.